تصاویر|فیلم|مقالات|صوت|گفتگو|گزارش|جستجو|آرشیو|گوناگون|اخبارویژه
صفحه نخست| جهان| ایران| تبریز| اردبیل| مشگین شهر| بیله سوار| پارس آباد| خلخال| کوثر| نمین| نیر| گرمی| سرعین
آخرین اخبار
اخبار > پس از ۲۸ سال صدای اذان در «شوشا» به صدا درمی‌آید


کد خبر: ٢٨٤٦٨ تاریخ انتشار:1399/08/18 | ٢٠:١٤ تعداد بازدید: ...

علی‌اف:

پس از ۲۸ سال صدای اذان در «شوشا» به صدا درمی‌آید

«الهام علی اف» گفت: سرزمین‌های جمهوری آذربایجان نزدیک به ۳۰ سال تحت اشغال قرار گرفت و در این مدت مذاکرات بیهوده هیچ نتیجه‌ای نداشت و ارمنستان در روند مذاکرات تلاش می‌کرد، مساله را به درازا بکشد و وضعیت موجود در قره باغ را حفظ کند.

به گزارش  سبلان نیوز  «الهام علی اف» رییس جمهوری آذربایجان گفت: پس از ۲۸ سال بار دیگر صدای اذان در شهر آزاد شده «شوشا» به صدا درمی‌آید.

 

 

نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1399/08/24 21:10
0
0
مبا رک با شد و تقبل الله - ایرا ن با جا ده ابریشم خدا حا فظی کرد وبه علت حما قت ار منستا ن و با کو که مستعمره تر کیه است به ترکیه و پو تین وا گذا ر شد هما نطوری که شا ه در غفلت بحرین را به اعرا ب وا گذا ر کرد ایرا ن دوبا ره قر با نی معا د لا ت سیا سی منطقه شد - الا ن گذ شته از جا ده ابریشم تر کیه با بد ست گر فتن کا مل آ ذر با یجا ن با و صل شدن نخجوا ن به تر کیه و با کو، رو یا ی پا ن تر کیزم عثما نی که وصل کر دن تر کیه به آ سیا ی مر کزی ر سما عملی شد پا نصد سا ل پیش قشو ن قز لا ش ار دبیلی بعد از صد سا ل جنگ با امپرا طو ری عثما نی این مسیر را بسته بو د با تد بیر ها ی رو با ه گو نه ار د و غا ن از قبیل سینه زدن با شیعه ها و آ ذری ها را برا درا ن تر ک خو اندن و با توا فق کر دن با پو تین که یک ما فیا ی رو سی است فا تحه آ ینده ایرا ن و آ ذر با یجا ن آ زا د که حدود ۸ ۱میلیو ن آ ذری ایرا ن است خو ا نده شد جر یا ن خزنده پا ن تر ک قوی خوا هد شد اول به خا طر حا کمیت کا مل تر کیه بر با کو و دوم سلطنت طلب ها و بها یی ها در ایرا ن با تحقیر آ ذری ها و تحر یف کر دن تا ریخ ، آ ذری ها را از ایرا ن می توا نند جدا بکنند که البته فقط در تبریز و ارو میه تشیع ضعیف ا ست شا نس زیا دی دا رند و در آ ینده عقلا نیت در ایرا ن چگو نه با شد مسا له را تعیین خو ا هدکرد تا اینجا به خا طر خط قر مز فلسطین ایرا ن ، در خلیج فا رس اعرا ب خوا ب تصرف ایرا ن را می بینند و در شما ل پو تین و تر کیه فا تحه جا ده ابریشم ایرا ن را خو ا نند و ایرا ن یک منطقه بی ارز ش کا مل خو ا هد بو د مر دم بیشترد ر اختلا ف و ضعف فر هنگی و ا خلا قی ا فتا ده اند و یا دتا ن با شد پو ل ها ی میلیا ردی ایرا ن که د ر ۴۰ سال پیش به تر کیه و دو بی ر فت اقتصا د اینها را قو ی کرد و اسلحه ها ی یشر فته خر ید ند و دختر ها ی ایرا نی بد ن شا ن را در دو بی و تر کیه می فر و شند و بدا نید تما م جنگ زر گری ادو غا ن و اعرا ب با اسرا ییل تو هم دنیا ی ا سلا م ایرا ن بد بخت را به عقیده تبدیل کرد و لی خو ا ب ،خوا ب عمیقی هست و تر یا ک ها یی که می کشند خیلی تو هم زا هستند - پیا مبر فر مود ند عقل و شو را و ا خلا ق و لی چه شد
کاربر مهمان
1399/08/24 17:23
0
0
کشتن ر هبر القا عده تو سط مو سا د در ایرا ن جنگ روا نی هست که دلا ر ها ی عر بستا ن با همکا ری اسرا ییل در آ مریکا خبر درو غ فا بریک می کنند و دیکتا تو ری خبری ا ستعما ر با پو ل می چرخد البته کا نا ل ها ی خبری ارو پا تقر یبا نو د در صد در کنتر ل یهو دی ها هست این ا خبا ر را برا ی یک قا نو نی کر دن یک حمله نظا می گستر ده علیه ایرا ن پخش می کنند تا بقیه تقصیر را گر دن ترا مپ و نتا ن یاهو که هر دو فر دی غیر منطقی هستند بیندا زند
کاربر مهمان
1399/08/22 5:7
0
0
جنگ قره با غ هدف دا شت و نتیجه اش این بود جنا ب رفیق پو تین در مرز ارمنی و آ ذری پا یگا ه نظا می زد و ترا فیک لو له ها ی نفت و گا ز را کنتر ل کند و با ج بگیرد و حا جی رجب خا ن ادوا ت نظا می را به نما یش گذا شت و با کو را جزو قلمرو و حو زه حرا ست تر کیه در آ ورد و جنا ب پو تین قرا ر است در منطقه خدا یی بکند حال فقرا ا فتا دند جا ن هم دیگر و نا سیو نا لیزم و جنگ مذ هب و غیره - ملت و عوا م و سیا ست و پو ل و قدرت - الله اکبر
کاربر مهمان
1399/08/20 17:46
0
0
تنها حا فظ و ناجی جمهوری آ ذربا یجان تر کیه است ایران یا روس یا اروپا حا فظ جمهوری آ ذربا یجان نیستند و جمهوری آ ذربا یجان نباید هیچو قت به روس ارمنی اطمینان بکند عدا لت را پیشه کنید وتر کیه با ید از جمهوری آ ذربا یجان مواظب بکند چو ن ضعیف و تنها هستند و کشور های بزرگ جمهوری آ ذربا یجان را مسلمان میدانند و فقط دنبال ثروت طبیعی اش هستند و احترامی به مردم و هویت جمهوری آ ذربا یجان ندارند انصا ف دا شته باشید و مبا دا سا و ا لا ن آ تش فشا ن بکند غیرت آ ذر به جا نا ن آ ذر با یجا ن نبا ید خا مو ش با شد ا رمنی ها هیچ ا حترا می به آ ذر ی ها ندا رند و خطا ی شا ه عبا س بو د که هزا ا ن ار منی را به ایرا ن کو چ دا د و بعدا این ار منی ها با ر و س ها هم دست شدند و تما م کتا بها و ا ثرا ت هو یتی اردبیلی ها و آ ذری ها را غا رت کر دند و دزیدند و تا ریخ ایرا ن ر ا با همد ستی بها یی ها تحریف کر دند و آ ذر با یجا ن ر ا تجزیه کر دند قسمت رو س ها و قسمت ایرا ن و شهر آ ذر آ با دگا ن را پا ر س آ با د نا میدند و تما م ادبیات و حتی اسم بیی بک را با بک کردند و هو یت و تا ریخ آ ذر با یجا ن را نا بود کر دند د ر حا لی که آ ذری ها در ۵۰۰ سال پیش تمر کز رو ی شیعه صفو یه و متحد نگه دا شتن ایرا ن دا شتند تفکر شیعه گری آذری ها ا از تر ک ها ی عثما نی دو ر نگه دا شت و تمر کز رو ی زبا ن ملی فا ر سی در ایرا ن آ ذر ی ها را طبقه ۲ و تر ک خر و مغو ل کرد که سلنتی ها و ارا منه طرا ح این تحقیر و تبعیض آ ذر ی ها بو ند و شیعه گری آ ذری ها را با ا قوا م فا رس یک ملت تشکیل دا د مکتب استعما ر با خبا ثت ارا منه و بها ییی طرا حی و پیا ده شد و آذری ها در خوا ب عمیق جهل و حسا دت به همدیگر . قشو ن قز لبا ش ار دبیلی با آ ن عظمت و دلیری در حسا دت و اختلا ف حل شد و فر ندا نش را پا ن فا رس پهلوی و ارا منه تر ک خر نا میدند جهل درما ن ندا رد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
تیلیغات در سبلان نیوز

اینجا محل تبلیغ شما است.

سبلان نیوز